02-7037395, 02-7037397, 081-5668264 02-7010845
info@thaimangkornplastic.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทยมังกร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดย
เด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลทีถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเรา เพื่อการดําเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราจะเก็บรวมรวมไว้

อาจมีดังต่อไปนี้
• ชือ
• เบอร์โทรศัพท์
• ที่อยู่อีเมล
• ที่อยู่สําหรับการจัดส่งสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น

จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
• เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสังซื้อ
• เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
• เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อดําเนินการจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทังให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ
• การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา
• ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดําเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชําระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ • เพือตรวจสอบจํานวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
• รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
• เพื่อที่เราจะสามารถดําเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น • เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา
• เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเรา และยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ไทยมังกร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
• กําหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
• ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจําเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย

Scroll to top